Mire alapozzuk, hogy bárki védelemre szorul a most megválasztott kormánytól?

Magyarországon 2010 és 2014 között kiépült az illiberális állam, 2014-től pedig - ahogyan azt a magyar miniszterelnök meghirdette - a megszilárdult illiberális demokrácia üzemszerű működésének tanúi lehetünk. Több szervezettel közös elemzésünket itt olvashatják el.

Bár léteznek az alkotmányos intézmények, azok nem az alkotmányos intézményekre jellemző módon működnek: nem fékezik és ellensúlyozzák a kormányzati hatalmat, hanem inkább részt vesznek a működtetésében. A kivételt a bíróságok jelentik, amelyek ma még a függetlenség jeleit mutatják, ezért valódi jogorvoslatot tudnak biztosítani a hozzájuk eljutó ügyekben. Az alkotmányos intézmények viszont ilyen körülmények között nem feltétlenül képesek ellátni az egyének szabadságát védő funkcióikat. Az államtól független szervezetek felelőssége, legyenek azok civilek vagy független médiumok, ilyen körülmények között a szokásosnál nagyobb.

Bár még létezik független sajtó, ami a mindenkori hatalom érdekeinek kiszolgálása helyett a hatalom átláthatóságát és számonkérhetőségét szolgálja, hatásuk veszélyben van. A kormány szabályozással, piaci lépésekkel és a hirdetések elosztásával, az újságírói kérdések figyelmen kívül hagyásával, esetenként újságírók fizikai akadályoztatásával tett azért, hogy minél kevesebbeket érjenek el a független sajótermékek hírei, hogy minél nehezebb legyen a közügyekről beszámolni.

Bár a közügyekről folytatott vitákban a kormánynak tiszteletben kellene tartania, hogy mindenkinek joga van véleménye kinyilvánítására, retorikájával és intézkedéseivel eddig azt állította, hogy a kormánnyal szembeni kritika a nemzetet támadja. Sőt, ezeket a véleményeket ki kell zárni a közügyek megvitatásából. A közügyekben aktív civil szervezetek esetében ez egészen odáig megy, hogy az Országgyűlés törvényt fogadott el e szervezetek megbélyegzésére, a kampányban többször elhangzott, hogy ezeket a szervezeteket be kell tiltani.  

A választásokon győztes Fidesz politikusainak kijelentéseiből arra következtethetünk, hogy a választási győzelmet követően a kormány még ellenségesebben fog fellépni a hatalom megmaradt kritikusaival szemben. A még létező, kormánytól független sajtótermékek, a közügyekben aktív civil szervezetek és a független bíróságok esetében is több jel, figyelmeztetés utal arra, hogy függetlenségüket vagy egyáltalán létezésüket is rossz szemmel nézi a következő kormány.

Az elmúlt években számos kísérletet tettünk arra, hogy figyelmeztessünk a gyűlölet, a háborús retorika, a megosztottság fokozásának veszélyeire, kezdve attól, amikor Gyöngyöspatán a szélsőségesek a rendőrség asszisztálása mellett hetekig tarthatták megfélemlítve a helyi cigány magyarokat, a legutóbbi, végletekig leegyszerűsítő Stop! kormányplakátig. Számos megszólalásban kértük a kormányt arra, hogy felelősségének tudatában ne szítson gyűlöletet. Úgy látjuk, hogy mindez hatástalan volt.

Mit kérünk számon ezen és a mindenkori kormányon?

A TASZ missziója 25 éve változatlan, a mindenkori kormányok teljesítményét ugyanazokhoz az elvekhez mértük 1996-ban, 2006-ban és 2016-ben. Most 20 pontban összefoglaltuk, hogy mire lenne szükség a szabadságért. 2018-as választásokat követően ezeket a pontokat fogjuk számon kérni, megsértésük esetén jogvédő eszközeinkkel fogunk fellépni. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy biztosítsuk ügyfeleinket arról, hogy maradunk és megvédjük szabadságjogaikat.

A TASZ olyan Magyarországért dolgozik, amelyben bárki megismerheti és érvényesítheti alapvető emberi jogait a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Olyan demokratikus Magyarországért dolgozunk, amelyben a kormány hatalmát a jog és számos intézmény korlátozza és ellenőrzi. Ilyen a valóban független bíróság és ügyészség, valamint az a parlament, amely mozgásteret enged az ellenzéknek is. Ilyenek továbbá a – pártpolitikai helyett – szakmai szempontokat képviselő állami szervek, hatóságok, a sokféle és szabad sajtó, valamint az erős civil társadalom. Mindezek teljesülése érdekében ezeket fogjuk számonkérni a kormányon:

 1. Állítsa helyre a jogállamiságot, amelyben a közhatalmat csak az alkotmány szabta keretek között, a törvények előírásainak megfelelően, független intézmények által ellenőrzött módon lehet gyakorolni.
 2. Kezdeményezzen olyan választójogi reformot, amely alapján a képviselők szabad és tisztességes, a versengő pártok és jelöltjeik számára méltányos és egyenlő esélyeket biztosító választáson nyerhetik el megbízatásukat.
 3. Állítsa helyre a szabad és plurális sajtó működésének feltételeit. A kormányzati hirdetések rendszere legyen átlátható, szűnjön meg az állami reklámköltések egyenlőtlen koncentrációja. Szüntesse meg az alkotmányosan elfogadhatatlan nyilvánosságkorlátozó intézkedéseket és gyakorlatokat, mint például azt, hogy újságírókat nem engednek olyan helyekre, ahol jelentős közügyekről tudósíthatnának.
 4. A kormányzás és az egész állam működése legyen átlátható. A kormány nyújtson be törvényjavaslatot a 2010 után bevezetett, az információszabadságot korlátozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezése érdekében. A bíróság által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat haladéktalanul tegye közzé. A kormány haladéktalanul készítsen elő törvényjavaslatot a lobbitevékenység átláthatóságáról és bocsássa társadalmi vitára azt.
 5. A kormány segítse elő, hogy a közpénzzel és hatalommal való visszaéléseket, kapcsolódó jogsértéseket hatékony és pártatlan eljárásban vizsgálják ki.
 6. Vegye komolyan azt, hogy kötelessége a hazai, európai és nemzetközi emberi jogi normák tiszteletben tartása és a jogok védelme. Az ezekkel ellentétes, kirekesztő, az emberi méltóságot és az egyenlőséget sértő politikai megnyilvánulásokkal nyílt és egyértelmű szembefordulást várunk.
 7. Aktívan lépjen fel az előítéletesség ellen, ne szítson gyűlöletet a polgárok között.
 8. Ne lépjen fel azok ellen, akik közéleti kérdésekben véleményt nyilvánítanak. Hagyjuk magunk mögött örökre azt a retorikát, ami szerint a kormánnyal egyet nem értő vélemény az egész nemzetet támadja.
 9. Tekintse a polgárokat olyan racionális embereknek, akik képesek és hajlandóak a tájékozódásra és a véleményalkotásra. Vessen véget a hamis és manipulatív információk közlése kormányzati gyakorlatának.
 10. Mindenki számára olyan közszolgáltatásokat nyújtson, amelyek legalább az alapvető elvárásoknak megfelelnek. Tegyen haladéktalan intézkedéseket az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátások alapjogsértő gyakorlatainak megállítására.
 11. Tegyen hatékony, és az egyenlő emberi méltóságot tiszteletben tartó lépéseket a szegénység miatti kirekesztettség csökkentése érdekében. Ne büntesse a szegény embereket a szegénységükért: tegyen javaslatot az életvitelszerű közterületi tartózkodást sújtó szabálysértési rendelkezés eltörlésére, továbbá arra, hogy szűnjön meg  az önkormányzatok lehetősége szankcionálni a közösségi együttélés szabályainak megsértését, és kiszorítani a szociális ellátásokból a legszegényebbeket. Tegyen szociális intézkedéseket a legszegényebbek emberhez méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében, szüntesse meg a szegénység miatti gyermekkiemelési gyakorlatot.
 12. Tegye mindenki számára valóban elérhetővé a világnézetileg semleges közoktatást. Hatékony intézkedésekkel érje el az iskolák közötti óriási különbségek megszüntetését a gyengébbek felzárkóztatásával. Állítsa vissza a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, és ne korlátozza a gimnáziumi férőhelyek számát. Tegye lehetővé alternatív pedagógiai módszereket követő óvodák és iskolák alapítását, törölje el a kötelező óvodáztatást 5 és 6 éves kor között, tegye szabadon elérhetővé a magántanulói státuszt.
 13. Tegyen az oktatási szegregáció ellen és tegye a sajátos nevelési igényű tanulók számára valóban hozzáférhetővé a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
 14. Azonnali intézkedésekkel gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzáférhessen a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Erősítse meg a háziorvosi ellátórendszert, javítsa a szakrendelések hozzáférhetőségét és tehermentesítse a sürgősségi betegellátást. Azonnali intézkedésekkel tegyen a várólisták csökkentéséért és lépjen fel a hálapénz rendszere ellen.
 15. Állítsa vissza az egészségügy hatékony hatósági felügyeletét, gondoskodjon a működés minimális feltételeinek betartatásáról. Hozzon létre ismét olyan szervet, ami hatóságként vizsgálja ki a betegek panaszait.
 16. Tegyen hatékony intézkedéseket a marginalizált csoportok, többek között a romák, a fogyatékos és az LMBTQI emberek társadalmi befogadásáért, a szegregáció felszámolásáért.
 17. Ne a hatalom mondja meg, hogy milyen a helyes élet. Ismerje el, hogy a társadalmat egymástól különböző identitású, de egyenlő méltóságú polgárok alkotják. A polgárok magánszféráját csak a mások jogainak védelme miatt szükséges mértékben korlátozza.
 18. Ne zárja ki a család fogalmából az élettársakat, az elvált, gyermekeiket külön nevelő szülőket, a mozaikcsaládokat és az azonos nemű párokat; az erre vonatkozó kirekesztő törvények módosítására tegyen javaslatot. A családtervezésbe a kormány ne szóljon bele, tegye mindenki számára valóban elérhetővé a fogamzásgátlást, a mesterséges megtermékenyítést, ne szigorítson a terhességmegszakítás szabályozásán.
 19. A droghasználókat ne a büntetőjog eszközével üldözze, hanem ártalomcsökkentő módszerekkel segítse.
 20. A nemzetbiztonság védelmére hivatott eszközöket valóban a nemzetbiztonság védelmére, ne pedig pártpolitikai célokra használja A nemzetbiztonsági eszközök Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető tevékenység kivédésére szolgálnak. Haladéktalanul hagyja abba a nemzetbiztonság használatát jogvédők, civilek, a kormánnyal egyet nem értők ellen! Vizsgálja felül az utóbbi 8 évben minősített adatokat, hozza nyilvánosságra azokat, amik nem érdemelnek minősítést.
Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok érvényesek 2019. december 2-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.